DARMOWA WYSYŁKA • DLA ZAMÓWIEŃ OD 200 ZŁ

Regulamin

Regulamin strony

I. Pojęcia ogólne
 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych "Pracownia Wizytówek - Sklep", działających pod adresem https://sklep.pracowniawizytowek.pl
 • Usługodawca – firma "Pracownia Znaku Michał Stencel" z adresem siedziby: ul. Zagłębiowska 37, 52-007 Wrocław, NIP: 8992602805,
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
II. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
III. Warunki używania Serwisu
 1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 6. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.
IV. Warunki oraz zasady rejestracji
 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 2. Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
 4. Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
 5. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 6. Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 7. Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 8. Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
 9. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 10. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 11. Usuwanie konta:
  • Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.
V. Warunki świadczenia usługi Newsletter
 1. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 2. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 4. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 5. Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 6. Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
 7. Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.
VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie
 1. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 2. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.
VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 1. Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Predkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania
  • Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
   • Dane związane z remarketingiem
   • Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach

  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 2. Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mailW przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy
 3. Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail
VIII. Składanie zamówień
 1. Zamówienie złożone za pośrednictwem serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Składanie zamówień odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.pracowniawizytowek.pl/ lub drogą mailową.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
 4. Nie ma możliwości przerwania lub anulowania wszystkich zamówień przedpłaconych przy zakupie przez sklep internetowy.
 5. W przypadku zamówień nie przedpłaconych (faktura pro-forma) i rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 50% wartości zamówienia z tytułu poniesionych przez nas kosztów przygotowania do wykonania realizacji.
 6. Za rezygnację z zamówienia przyjmuje się brak opłacenia dokonania wpłaty w terminie do 7 dni roboczych od terminu zapłaty umieszczonego na fakturze pro-formie.
IX. Korespondencja
 1. Prowadzenie jednoznacznej korespondencji przyśpiesza realizację złożonych zamówień oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.
 2. Cała korespondencja dotycząca zamówienia powinna być prowadzona z jednego adresu e-mail.
 3. Nie odpowiadamy za opóźnienia i pomyłki wynikłe z prowadzenia korespondencji w sposób niejednoznaczny.
 4. Za wiążącą uznajemy wyłącznie korespondencję pisemną (e-mail).
 5. Nie rejestrujemy rozmów telefonicznych, dlatego wszystkie informacje udzielane tą drogą mają charakter orientacyjny.
X. Projekty graficzne
 1. Termin wykonania projektu graficznego, zamawianego za pośrednictwem korespondencji mailowej zależny jest od obłożenia pracą naszego studia graficznego i ustalany jest indywidualnie
 2. Termin wykonania projektu graficznego, zamawianego przez sklep internetowy ma charakter przybliżony. Uzależniony jest on od czasu dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych materiałów i informacji koniecznych do przygotowania projektu.
 3. Projekty do akceptacji wysyłamy wyłącznie mailowo.
 4. Wszelkie korekty do przesłanych projektów należy przesyłać do nas tylko drogą mailową.
 5. Nie korygujemy projektów przez telefon. Wszelkie sugestie przyjmujemy wyłącznie droga mailową.
 6. Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić poprawność merytoryczną projektu. Po zatwierdzeniu projektu reklamacje dotyczące literówek, błędów w numerach telefonów, odmianach nazw, itp. nie będą uwzględniane.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z wykonania projektu bez podania przyczyny.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia zdjęć wykonanej realizacji na naszych stronach internetowych (m.in. www.pracowniawizytowek.pl, www.sklep.pracowniawizytowek.pl, www.businesscardstudio.com), oraz na naszych kanałach social media, w celach marketingowych. Jeśli Klient nie chce wyrazić zgody na publikację realizacji lub chciałby usunąć fragment publikowanych w ww. miejscach danych teleadresowych, widocznych na wizytówkach (np. adres e-mail, telefon, itd.), prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@pracowniawizytowek.pl przed złożeniem i rozpoczęciem zamówienia.
 9. Koszt wykonania projektu wraz z przygotowaniem do druku zależy od wybranego pakietu cenowego lub jest ustalany indywidualnie z klientem.
 10. Nie przenosimy na klienta praw autorskich oraz nie przekazujemy plików otwartych. Są one możliwe do nabycia za dodatkową opłatą lub w jednym z dostępnych w sklepie pakietów.
XI. Realizacja zamówienia
 1. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacjach, gdy plik graficzny otrzymany od klienta zawiera błędy powielone w druku.
 2. Kolory finalne zadruku oraz uszlachetnień mogą się różnić od wybranych przez klienta. Jest to spowodowane różnicami pomiędzy rodzajem używanych farb oraz kalibracji monitorów.
 3. Kolory krawędzi na papierach bawełnianych są wykonywane inną farbą niż elementy drukowane na powierzchni. Z tego względu odcienie kolorów na brzegach nie będą nigdy takie same jak odcienie kolorów nadrukowanych na powierzchni.
 4. W przypadku wizytówek letterpress nasycenie kolorów poszczególnych użytków może różnić się w obrębie całego nakładu. Ma to związek z rzemieślniczym charakterem tej techniki druku i jest traktowane jako naturalny element druku letterpress. To zjawisko nie jest uznawane jako wada technologiczna i nie podlega reklamacji.
 5. Dopuszczalne są niewielkie przesunięcia związane z dopuszczalną tolerancją cięcia użytków. Z tego względu rekomendujemy stosowanie bezpiecznego marginesu oraz unikanie ramek.
 6. W przypadku realizacji z tłoczeniem na niektórych materiałach mogą pojawić się artefakty spowodowane zagęszczanie papieru przez docisk. Jest to naturalne zjawisko występujące głównie w przypadku druku typograficznego na ciemnym podłożu.
XII. Płatność
 1. Wszystkie płatności muszą zostać uregulowane z góry, przed rozpoczęciem realizacji.
 2. Możliwe sposoby płatności (np. PayU) są dostępne do wyboru na etapie składania zamówienia przez sklep internetowy.
 3. Sposobem płatności na zamówienia składane drogą mailową jest przelew bankowy.
 4. Przelewy należy wykonywać na podany przez nas numer konta podany na fakturze pro-forma.
 5. Tytuł przelewu musi zawierać numer pro-formy wygenerowany przez nasz system.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualnie opóźnienia wynikłe z błędnego określenia tytułu przelewu lub niewłaściwej kwoty.
 7. Jeśli Klient nie wyrazi innej chęci, standardowo faktury-vat przesyłamy w formie elektronicznej na korespondencyjny adres e-mailowy Klienta.
XIII. Termin realizacji
 1. Terminy realizacji podawane są w dniach roboczych i są określone dla każdego zamówienia indywidualnie podczas korespondencji e-mailowej lub podane orientacyjnie na stronie produktu w sklepie internetowym.
 2. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od kolejnego dnia roboczego od dnia zaakceptowania przez klienta poprawnych plików, wypełnienia formularza zamówienia oraz zaksięgowania przez nas wpłaty na koncie bankowym.
 4. Zastrzegamy, że czas realizacji może się wydłużyć od założonego i nie ponosimy odpowiedzialności za jego wydłużenie wynikające z przyczyn niezależnych od nas.
 5. Informacja o zatwierdzeniu plików do druku przesyłana jest drogą elektroniczną na korespondencyjny adres e-mailowy.
 6. Czas realizacji wizytówek letterpress zazwyczaj wynosi od ok. 16 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 7. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy do Kupującego zrealizowanego zamówienia.
XIV. Dostawa
 1. Przesyłki pakujemy w przeznaczone do tego celu opakowania jednostkowe i zbiorcze, mając na uwadze to by towar dotarł do Klienta nieuszkodzony.
 2. Wysyłki realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich UPS, DHL, FedEx, TNT, DPD, Pocztex oraz InPost.
 3. Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie na etapie składania zamówienia.
 4. Wszelkie rabaty i zniżki (np. darmowa wysyłka) dotyczą pojedynczych przesyłek do 30kg na terenie Polski. Pozostałe paczki lub duże zamówienia rozbite na kilka przesyłek nie są uwzględniane w rabacie.
 5. Chęć skorzystania z usługi wysyłki anonimowej (bez naszych danych na liście przewozowym) należy zgłaszać najpóźniej przy składaniu każdego zamówienia, którego ta usługa ma dotyczyć.
 6. Dostawa przesyłki następuje planowo w ciągu 1-3 dni roboczych licząc od daty przekazania przesyłki firmie kurierskiej.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia paczek wynikające z niewłaściwego ich traktowania przez firmę kurierską. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki należy spisać z kurierem protokół uszkodzenia i powiadomić nas o tym fakcie.
 8. Zastrzegamy sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami magazynowania lub przeadresowywania przesyłki w przypadku nieodebrania paczki w przewidywanym dniu dostawy.
 9. W przypadku przesyłek wysyłanych poza Unię Europejską, mogą wystąpić dodatkowe opłaty celne, którymi zostanie obciążony adresat.
XV. Reklamacje
 1. Reklamacje wynikłe z ewidentnej winy sklepu, dotyczące jakości druku oraz niezgodności z zamówieniem rodzaju lub ilości otrzymanego towaru, są rozpatrywane na korzyść Klienta.
 2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są wyłącznie drogą e-mailową.
 3. Reklamację można złożyć w ciągu 7 dni roboczych od momentu odebrania towaru. Wszelkie reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 48h od momentu wpłynięcia zgłoszenia.
 5. Jeśli Klient nie odniesie się w formie pisemnej (wiadomość mailowa) do odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 7 dni roboczych, reklamacja zostanie odrzucona.
 6. Zgłaszając reklamację należy posługiwać się numerem pro-formy, faktury-vat lub numerem zamówienia.
 7. Uzasadnione reklamacje będą rozpatrywane tylko w przypadku, zwrotu całej partii reklamowanego zamówienia.
 8. Reklamacje, dotyczące odchyleń barwnych w druku oraz na zastosowanych uszlachetnieniach, nie będą uwzględniane.
 9. Warunkiem uznania reklamacji dotyczącej różnic w kolorystyce względem oczekiwań Klienta, jest dostarczenie wzorca kolorystycznego w formie próbnego wydruku przed zamówieniem realizacji.
 10. Nie gwarantujemy 100% zgodności kolorystycznej oraz identycznego wyglądu  produktów pomiędzy zamówieniami powtarzanymi w odstępach czasowych. Reklamacje dotyczące zgodności wizualnej pomiędzy powtarzanymi zamówieniami nie będą uwzględniane.
 11. Nie przyjmujemy reklamacji dotyczących specyfiki konkretnych technik drukarskich (np. nierównomierny docisk, ubytki farby, różnice kolorystyczne, artefakty i przesunięcia tłoczeń, nadlania, itp.), również wynikających z niewiedzy Klienta. Odnośnie konkretnych niuansów dotyczących poszczególnych technologii, prosimy pytać przed rozpoczęciem każdej realizacji kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu sklep@pracowniawizytowek.pl.
 12. Nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń i zabrudzeń wynikających z niewłaściwego przechowywania produktów (np. w kieszeni, portfelu, wilgotnych miejscach, itp.) oraz związanych ze sztancowaniem produktów (pył z gilotyny, kurz, itd.).
 13. W kwestiach spornych dotyczących interpretacji przesłanej korespondencji obowiązują zasady pisowni, gramatyki oraz interpunkcji języka polskiego.
 14. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z nieterminowej realizacji zlecenia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań by takie sytuacje nie miały miejsca.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej wynikającej z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 16. Nie odpowiadamy za skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji zamówienia jeżeli ma to miejsce z przyczyn od nas niezależnych.
XVI. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb 

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
XVII. Prawa autorskie
 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
XVIII. Zmiany Regulaminu
 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
XIX. Postanowienia końcowe
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@pracowniawizytowek.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne po umówieniu rozmowy za pośrednictwem platformy Calendly
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare